تشخیص-رنگ-خودرو-عبادی-عباس-آباد-اندیشه-تهران-نقشه-نشان