تشخیص-رنگ-و-تصادف-خودرو-نوری-مرکز-کرج-و-شعبه-فردیس-مجهزترین-مرکز-رسمی-