تشخیص-رنگ-خودرو-قلی-زاده-شعبه-تهران-عباس-آباد-سهروردی-شمالی-چهارراه-کی