تشخیص رنگ خودرو قلی زاده شعبه تهران عباس آباد سهروردی شمالی چهارراه کی