ترافیک محورهای تهران ـ شمال در آخر هفته تردد پرحجم خودرو بین کرج و قزو