توضیح کامل وضعیت رنگ شدگی بدنه از یک لکه رنگ تا دور رنگ اتکس