سرقت به بهانه تزریق واکسن کرونا سارقان لباس اداره بهداشت به تن دارند