شاهینِ فعلی همان خودرویی است که شورای رقابت ملاکِ قیمت گذاری قرار داده