رکود ادامه‌دار بازار خودرو و انتظار برای کاهش قیمت‌ها ایرنا