رئیس شورای شهر کرج در خصوص قصور صورت گرفته عذرخواهی کرد