راه اندازی سرویس سیار اتوبوس برای واکسیناسیون روستاهای اندیمشک مهر