پیش لرزه واردات خودرو؛ ریزش خودرو با پالس واردات و افت قیمت تا میلیون