پایانه مرزی افغانستان به عنوان یکی از پایانه‌های اصلی صادرات است باشگا