نگاه آماری به حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن از دیوار