مرکز-تشخیص-رنگ-خودرو-عباس-پور-کرمان-با-بروزترین-دستگاه-دیحیتال-انگلیسی