مرکز-تشخیص-رنگ-حمید-در-کرج-کارشناس-فنی-بدنه-محمد-شهر-نمایش-جدولی-مجموع