مرکز-کارشناسی-تشخیص-رنگ-شدگی-خودرو-مهرداد-محله-گلشهر-ویلای-شرقی-کرج-نق