مرکز جدید خرید و فروش خودرو در تهران افتتاح شد؛ زمان کاری مراکز همشهری