منابع گناباد –رئیس شورای اسلامی روستای گوهردشت گفت با همت کشاورزان و م