مهرشهر … تشخیص رنگ در مهرشهر تشخیص رنگ در گلسشهر کرج