کرونا در قم؛ روزهای امیدبخشی که در تاریکی شب‌ رنگ می‌بازد ایرنا