کرج-و-تهران-لذا-افتخار-آن-را-داریم-که-به-عنوان-اولین-مرکز-تشخیص-رنگ-شد