کرج و تهران لذا افتخار آن را داریم که به عنوان اولین مرکز تشخیص رنگ شد