کرج-و-ル・鈷ウリェ-リィル・ェリアロ雇・ル-کارشناسی-تخصصی-تشخیص-رنگ-و-تصادف-خودرو-نوری-م