کرج-مهرشهر-بلوار-ارم-انتهای-خیابان-دوم-شریعتی-شرقی-مركز-آموزش-علمی-كار