کرج-کارشناسی-شده-به-صورت-…-خرید-خودرو-و-فروش-خودرو-به-صورت-خودروهای-کا