کرج-کارشناسی-قیمت-بدنه-رنگ-و-نقطه-دیگر-خودرو-در-کمتر-از-دقیقه-کارشناس-