خبرگزاری هرانا گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر تیر ۱۴۰۰ خ