کارشناسی خودرو در محل تامین خودرو با ارائه ضمانت نامه کتبی توسط کارشنا