کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات نتیجه همراهی بخش خصوصی با دولت است ایر