هجمه آمریکایی‌ها به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی ره نشان از کارآمدی آن