فرار از قانون با ماینرهای سیار کشف یک مزرعه پشت نیسان فردا