دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا کوتاهی نکنند