در-صورت-عدم-ارائه-قولنامه-خرید-خودرو-از-طرف-نمایشگاه-اتومبیل-برای-الزا