در صورت عدم ارائه قولنامه خرید خودرو از طرف نمایشگاه اتومبیل برای الزا