در-محل-زیر-نظر-اتحادیه-با-کارشناسی-کامل-تشخیص-رنگ-خودرو-در-کارشناسی-تش