در هریک از مراکز خریدوفروش خودرو پایتخت چه خدماتی ارائه می شود خبرگزار