رنگهابتوانند مفهوم اصطلاح تشخیص و تفکیک رنگ‌ها را به عنوان یک استعداد