رنگ-آمیزی-نیترات-نقره-تشخیص-ژنوم-روتاویروس-با-روش-جدید-رنگ‌آمیزی-نیترا 
نتیجه جستجوی شما در مورد : رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترا:
رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای ب تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است

تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال استتشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره خانه منابع من ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره نویسندگان الهام احمدی حوریه سلیمان جاهی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه ویروس شناسی، تلفن و نمابر علی تیموری چکیده زمینه و هدف روتاویروس ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته ای بوده و مهم ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است این مطالعه به منظور ارزیابی تشخیص ژنوم روتاویروس با دو روش رنگ آمیزی تغییر شکل یافته نیترات نقره با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در مقایسه با رنگ آمیزی مرسوم نیترات نقره انجام شد روش بررسی در این مطالعه توصیفی روتاویروس از نمونه استاندارد کشت سلولی آلوده با دو ویروس انسانی و گاوی

به صورت مجزا استخراج شد روتاویروس از نمونه ها استخراج و برای تشخیص حضور ژنوم روتاویروس، الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید درصد انجام گردید با استفاده از رنگ آمیزی نیترات نقره باندهای شناسایی شدند یافته ها پس از کشت سلول و تکثیر ویروس، آثار تخریب سلولی به صورت کنده شدن سلول ها از بستر مشاهده شد که نشان دهنده تکثیر ویروس در سلول ها بود حرکت الکتروفورتیک روتاویروس سویه استاندارد براساس افزایش وزن مولکولی و حرکت در ژل پلی آکریل آمید از شماره جداسازی شد و به صورت چهار قطعه سنگین، سه قطعه سه تایی، دو قطعه متوسط و دو قطعه کوچک با الگوی ژنومی گروه روتاویروس تایید شد رنگ آمیزی نقره و برآورد حساسیت روش با رقت های دوبرابری ژل مارکر مشاهده شد کمترین رقت قابل اندازه گیری توسط این روش هفت پیکوگرم بود همچنین با این روش در کمتر از دقیقه رنگ آمیزی به طور مطلوب صورت

گرفت نتیجه گیری روش جدید رنگ آمیزی نقره قابلیت تشخیص الگوی ژنومی ویروس ها در مدت زمان کمتر و برای نمونه های در حد هفت پیکوگرم را داراست برای دسترسی به متن کامل این مقاله و میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید ثبت نام اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود منابع مشابه تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است این مطالعه به منظور ارزیابی تشخیص ژنوم روتاویروس با دو روش رنگ‌آمیزی تغییر شکل‌یافته نیترات نقره با استفاده از الکتروفورز ژل‌پلی‌آکریل‌آمید در مقایسه با رنگ‌آمیزی مرسوم نیترات نقره انجام شد روش بررسی در این مطالعه توصیفی روتاویروس از نمونه است متن کامل بررسی ارزش تشخیصی تعداد نقاط سازمان دهنده هسته ای با رنگ آمیزی نیترات نقره در اسکواموس

سل کارسینومای مخاط دهان زمینه و هدف امروزه برای تشخیص سرطان و ضایعات پیش سرطانی علاوه بر رنگ آمیزی معمولی، از انواع مارکرهای سلولی و روشهای ایمونوهیستوکمیکال استفاده می گردد که در شرایط کنونی به علت پر هزینه بودن اکثر این روشها، باید به دنبال راههای تشخیصی ارزان تر و ساده تر مانند رنگ آمیزی نیترات نقره جهت بررسی نقاط سازمان دهنده هسته ای باشیم گفته می شود که این روش جهت تعیین فعالیت تکثیری سلولهای سرطانی قابل استفاد متن کامل استخراج و جداسازی غشاء خارجی با استفاده از و رنگ آمیزی نیترات نقره متن کامل ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره در کیست های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما مقدمه و هدف آملوبلاستوما تومور خوش خیم اپی تلیالی ادنتوژنیک بوده که رفتار تهاجمی تری نسبت به کیست های ادنتوژنیک دارد هدف مطالعه حاضر، ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره در کیست های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما و مقایسه

آن با رفتار بیولوژیکی بالینی آن ها بود     مواد و روش ها در این مطالعه گذشته نگر به روش مقطعی، از شصت بلوک پارافینه ضایعات ادنتوژنیک برای رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد متن کامل مقایسه روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی در تشخیص قارچ ها سابقه و هدف به طور کلی تشخیص عفونت های قارچی به روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی انجام می گیرد، به همین منظور این پژوهش جهت مقایسه روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی در تشخیص قارچ ها صورت پذیرفت مواد و روش ها تحقیق بر روی گونه از قارچهای ساپروفیت فرصت طلب ، درماتوفیت و مخمر که اغلب از عوامل شایع بیماری های قارچی می باشند، با استفاده از رنگ آمیزی های لاکتوفنل تعیین شده بود، به روش توصیفی در آزمای متن کامل بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات

نقره بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات نقره دکتر دکتر دنیا صدری دکتر نصرت اله عشقیار دکتر فاطمه مشهدی عباس دکتر فاطمه نصراللهی استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران دانشیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متن کامل ذخیره در منابع من ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد برای دسترسی به متن کامل این مقاله و میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید ثبت نام اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود عنوان ژورنال مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان جلد ، شماره ، صفحات کلمات کلیدی روتاویروس الکتروفورز ژل

پلی آکریل آمید رنگ آمیزی نیترات نقره اشتراک گذاری پست های جدید عضویت در خبرنامه برای دریافت آخرین مقالات و مطالب سایت در خبرنامه عضو شوید اشتراک خبرنامه تماس با ما پست ها شرایط و مقررات بیانیه حریم خصوصی سوالات متداول


اخبار بازار خودرو

مشاهده این خبر

با وجود مشکلات زیادی که ویروس کرونا در سال 2020 به بار آورد، جهان تکنولوژی همچنان به مسیر خود ادامه داده و سال گذشته نیز شاهد معرفی دستاوردها و محصولاتی پیشرفته از سوی کمپانی‌های مختلف از جمله خودروسازان بودیم. با ما همراه باشید تا در نوشتار حاضر برخی از آنها را به طور خلاصه مرور کنیم. تکنولوژی اختصاصی آکیورا برای ایربگ سرنشین جلوسوانح رانندگی در ایالات...


رونمایی از مرسدس بنز کلاس s جدید

ایسنا/ خودروی جدید مرسدس نیرومندترین خودرو معرفی شده سری اس تاکنون بوده است.خودروی مرسدس بنز اس ۵۸۰ ای جدید نیرومندترین خودروی پلاگین کلاس اس خواهد بود. این خودرو به یک موتور توربو سه لیتری مجهز است که در خودرو اس ۵۰۰ نیز استفاده شده بود. این خودرو به مانند بیشتر خودروهای جدید بنز به صورت هیبریدی عرضه خواهد شد اما شتاب گیری خودرو در حالت الکتریکی در مقایسه ب...


آزمایش خودروهای بدون راننده در جاده‌های روسیه از سال ۲۰۲۱

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، دولت روسیه مجموعه قوانینی را برای راه اندازی مرحله ای خودروهای بدون راننده در جاده های این کشور بدون نیاز به مهندس آزمایش در خودرو تصویب کرده است.جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)وزارت حمل و نقل روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که آزمایش این خود...