خودروهمچنین-شایان-ذکر-است-که-در-تمامی-سه-گرایش-اول-دانشکده-مهندسی-خودر