خودروهمچنین شایان ذکر است که در تمامی سه گرایش اول دانشکده مهندسی خودر