خودرو سیار از تومان در ابتدا خودرو مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را