خودرو-نوری-مرکز-کرج-و-شعبه-فردیس-مجهزترین-مرکز-رسمی-تشخیص-رنگ-شدگی-و-ت