خودرو حاضر می‌شوند و به شکل تخصصی به کارشناسی فنی و ظاهری خودرو می‌پرد