خودرو-قلی-زاده-شعبه-تهران-عباس-آباد-سهروردی-شمالی-چهارراه-کیهان-جنب-با