خودرو در کشور است که با در نظر گرفتن پارامترهای علمی رصد پیوسته بازار