خودرو-با-قیمت-واقعی-آن-نسبت-به-وضعیت-فنی-و-بدنه-برای-جلوگیری-از-کلاه-ب