خودرو با قیمت واقعی آن نسبت به وضعیت فنی و بدنه برای جلوگیری از کلاه ب