خریدار-اتومبیل-تصادفی-چپی-فرسوده-کرج-تهران-شهریار-و-چپی