خریدار اتومبیل تصادفی چپی فرسوده کرج تهران شهریار و چپی